سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پروژه ماسکول مکسول آموزش نرم افزار ماکسول انسیس الکترونیک ماکسول

در این مقاله آموزشی نرم افزار ماکسول درباره شرایط مرزی صحبت می کنیم و برای شما انواع شرایط مرزی را شرح می دهیم و انوع آن را بیان میکنیم. اعمال شرایط مرزی در نرم افزار ماکسول بعد مرحله ایجاد تحریک می باشد یعنی زمانی که شما تحریکات ماشین الکتریکی مد نظر خود را اعمال کردید باید شرایط مرزی را برای آن مشخص کنید تا محدوده اصلی محاسبات برای نرم افزار مشخص شود.در یک سازه مغناطیسی بعد از مشخص شدن نحوه اعمال چگالی جریان در آن که معمولا در سیم پیچ ها می باشد و تعیین مقادیر Az (پتانسیل برداری مغناطیسی ) با استفاده از معادله پواسون در هر نقطه از سازه می توان Az را تعیین کرد. اعمال شرایط مرزی نه تنها بر پاسخ نهایی مساله تاثیر گذار می باشد بلکه می تواند ناحیه مورد مطالعه را محدود تر کند.

شرایط مرزی مورد استفاده را می توان به صورت زیر تعریف کرد

  • شرایط دریکله
  • شرایط نیومان
  • شرایط مرزی متناوب

شرایط دریکله

این شرط با اختصاص مقداری به پتانسیل برداری مغناطیسی Az در بخش معینی از مرز معادل است که معمولا این مقدار ثابت است به نحوی که خط مرزی مقدار پتانسیل برداری مغناطیسی Az یکسان را به خود اختصاص خواهد داد. یعنی خطوط شار بر خط مرزی مماس بوده و هیچ خطی شار مرزی را قطع نمی کند. اختصاص شرایط همگن دریکله که پتانسیل برداری مغناطیسی A=0 را در تمام یا قسمتی از ناحیه مرزی اختصاص می دهد متداول است. چنین شرطی معادل است با فرض ماده خارجی با نفوذ پذییری مغناطیسی صفر که در واقع یک ماده با خاصیت عایقی مغناطیسی است که درست در بیرون ناحیه قرار گرفته است.

شرایط نیومان

این شرط متناظر با جایگذاری مقداری معین به مشتق Az عمود بر مرز است به نحوی که خطوط شار دارای تقاطع مشخص با مرز می باشند. در مورد شرایط همگن نیومانبر خطوط شار عمود بر خط مرزی اعمال می شود شرط نیومان که به یک میدان اعمال می شود خطوط چگالی شار را محدود میکند تا فقط مولفه های عمود بر ناحیه مرزی داشته باشند. این شرط یعنی داشتن ماده ای خارجی با نفوذ پذیری مغناطیسی بی نهایت درست در بیرون ناحیه وجود داشته باشد.

شرایط مرزی متناوب

این شرایط به اختصاص دادن ارتباطی میان پتانسیل برداری مغناطیسی در طول دو (یا چند) خط مرزی از سازه مربوط می شود. بطور معمول دو یا چند خط مرزی انتخاب می شود و از بین آنها خطی به عنوان خط اصلی انتخاب و پتانسیل خطوط دیگر (خطوط ثانوی ) به صورت تابعی از پتانسیل خط اصلی بیان می گردد. این شرط مرزی در ساختار هایی که شرایط مرزی دیریکله و نیومان صادق نیستند ، ولی میدان الکترومغناطیسی تکرار می شود مفید است. با اختصاص شرط متناوب در طول حداقل دو خط از ناحیه مرزی، ساختار دوباره قابل کاهش بوده و تحلیل میتواند فقط در بخشی ازآن صورت پذیرد ضمن اینکه قسمت های دیگر نیز تصاویر متقارن می باشند.

انواع شرایط مرزی در نرم افزار انسیس

انواع شرایط مرزی قابل استفاده در انسیس با توجه به نوع تحلیل در حالت دو بعدی و 3 بعدی به ترتیب در جدول 1 و 2 آمده است.

شرط مرزی

نوع حلگر

Natrual and neumann

Magnetostatic

Electrostatic

AC condition

DC condition

Eddy current

Transient

Vector potential

Magnetostatic

Eddy current

Transient

Symmetry

Magnetostatic

Electrostatic

AC condition

DC condition

Eddy current

Transient

Balloon

Magnetostatic

Electrostatic

AC condition

DC condition

Eddy current

Transient

Master and slave

Magnetostatic

Electrostatic

AC condition

DC condition

Eddy current

Transient

Resistance

DC condition

 

impedance

Eddy current

 

 

انواع شرایط مرزی در تحلیل دو بعدی

شرط مرزی

نوع حلگر

Natural and Neumann

Magnetostatic

Electrostatic

DC condition

Eddy current

Transient

Zero tangential Hmfield

Magnetostatic

Eddy current

Transient

Tangential H field

Magnetostatic

Eddy current

 

Integrated zero tangential H field

Magnetostatic

Eddy current

Transient

Insulating

Magnetostatic

Electrostatic

DC condition

Eddy current

Transient

Symmetry

Magnetostatic

Electrostatic

DC condition

Eddy current

Transient

Master and slave

Magnetostatic

Electrostatic

DC condition

Eddy current

Transient

Radiation

Eddy current

 

impedance

Eddy current

 

Resistive sheet

Transient

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *